SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím, Bratislava

SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím, Bratislava

Koceľova 26
82108 Bratislava
IČO: 605794

Informácie o inštitúcii SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím, Bratislava

 

Kto sme?

 

Sme stredná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím s celoslovenskou pôsobnosťou. Sídlime v Bratislave na Koceľovej ulici 26. Sme internátna škola. Školské internáty sú v blízkosti školy. Na Rastislavovej ulici bývajú dievčatá, na Nevädzovej chlapci.

 

Aké máme ciele?

Náš trvalý cieľ je správne vychovať a dobre vzdelať našich žiakov.
Zameriavame sa na štyri krátkodobé ciele. Sú to:
- zlepšiť slovnú zásobu žiakov - slovensky, anglicky, posunky
- zviditeľniť školu a sluchovo postihnutých na Slovensku
- zvýšiť úroveň využívania výpočtovej techniky na škole
- zabezpečiť vysokú úroveň v odboroch

 

Kto sú naši žiaci?

Naša škola vzdeláva sluchovo postihnutú mládež a poskytuje jej vzdelanie takými metódami, aby žiaci napriek sluchovému postihnutiu pochopili aj náročné učivo a dokázali sa zaradiť do spoločnosti. V minulosti sme mali väčšinou  žiakov zo základných škôl pre sluchovo postihnutých, v súčasnosti k nám prichádzajú aj sluchovo postihnutí žiaci z bežných základných škôl. Pomocou špeciálnych metód vhodných a kompenzačných pomôcok  na našej škole zvládnu napriek sluchovému postihnutiu i náročné študijné odbory.                       Vzdelávanie na našej škole je určené aj pre žiakov s chybami reči a pre žiakov, ktorí z rôznych dôvodov vyžadujú pomalšie tempo pri vyučovaní.

 

Čo ponúkame?

Mládež môže u nás získať stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie. Gymnázium má všeobecné zameranie, SOŠ má 6 študijných odborov a 10 učebných odborov. Máme aj nadstavbové štúdium s 2 študijnými odbormi. SOŠ má učebné odbory aj pre tých žiakov, ktorí neukončia 9. ročník. OU má 3 učebné odbory.

Škola teda ponúka širokú škálu odborov od náročných až po menej náročné (elektrotechnické, strojárske, ekonomické, umelecké, záhradnícke, krajčírske, knihárske, čalúnnicke a kadernícke). Naši absolventi sa môžu uplatniť v rôznych oblastiach hospodárstva. O odboroch sa dozviete na stránkach "Štúdium, Odbory" a "Budúcim prvákom".

Počas školského roku využíva verejnosť služby v "našich" odboroch. Ak sa aj vy rozhodnete ich využiť, ste srdečne vítaní!

Škola má kredit pre rekvalifikácie vo všetkých učebných odboroch. V škole pracuje školská psychologička, sociálna pracovníčka, zdravotná sestra a školská logopedička. Logopedička sa venuje individuálnej logopedickej starostlivosti – náprave dyslálie, dysgrafie a dyslexie. Okrem logopedickej starostlivosti majú žiaci vyučovací predmet komunikačné zručnosti. Náplňou predmetu je upevňovanie správnej výslovnosti, rozvoj logického myslenia a rozvoj komunikácie.

K záujmovej činnosti patrí práca s PC, šport, umenie (výtvarné a dramatické),  vzdelávanie, zábava. Škola sa prezentuje počas dňa otvorených dverí a i počas školského roka účasťou na rôznych akciách (módne prehliadky, súťaže, …). Škola podporuje alebo zabezpečuje zváračský kurz, lyžiarsky kurz, plavecký kurz, vodnoturistický splav, sociálno – rehabilitačný kurz a účasť na rôznych súťažiach (školské, medziškolské i medzinárodné).

S kým spolupracujeme?
ASP(Asociácia sluchovo postihnutých) – partnerstvo v projekte Nový model vzdelávania sluchovo postihnutých..., www.aslp.sk
SNEPEDA (Spolok nepočujúcich pedagógov), www.snepeda.szm.sk
OZ"MYSLÍM - rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých", www.myslim.sk
RSPD (Základná organizácia rodičov sluchovo postihnutých detí) – podpora vzdelávacích a športových aktivít na škole
ZODMSP (Združenie organizácií detí a mládeže so sluchovým postihnutím) – rôzne oblasti, www.zodmsp.sk
ŠK NEKO (Športový Klub NEpočujúci KOceľova) – športové aktivity www.mactour.centrum.sk
TJ Nepočujúci (Telovýchovná jednota nepočujúci) – športové aktivity
DIKO (DIvadlo Nepočujúci KOceľova) – kultúrne aktivity www.divadlon.szm.sk

AUTOŠKOLA Valúšek, Bosák s.r.o. - kurzy autoškoly www.autoskola-ba.sk
Gymnázium Jura Hronca, IB – oblasť  informatiky www.gjh.sk
SOŠ P.G.Frassatiho – oblasť elektroniky a informačných technológií www.soufrasba.edu.sk

Naša škola vznikla v roku 1947 a teda v roku 2012 si pripomenieme 65. výročie vzniku školy (pozri AKTUÁLNE NOVINKY). Pozorne si prezrite našu stránku a dozviete sa viac o histórii a najmä o súčasnosti našej školy.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Riaditeľka

Mgr.Eva Kršková

e-mail: sekretariat@soskocelovaba.sk

 

 

Zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie

Vlasta Hasajová

e-mail: hasajovavlasta@centrum.sk

 

 

Zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie

Ing.Viera Jerigová

e-mail: viera.jerigova@gmail.com

Kde nás nájdete?

Zobrazit